privacybeleid

Persoonsgegevens
Vessies Organisatie Ondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Vessies Organisatie Ondersteuning verstrekt:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Postadres
• Bezoekadres

Gevoelige persoonsgegevens
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Vessies Organisatie Ondersteuning kan niet controleren of een bezoeker minderjarig of handelingsonbekwaam is. Wij adviseren ouders/verzorgers betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun dierbaren, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder (ouderlijke) toestemming. Bent u ervan overtuigd dat Vessies Organisatie Ondersteuning zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarig of handelingsonbekwaam persoon, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze site. De gegevens worden dan verwijderd.

Doel verwerking persoonsgegevens
Vessies Organisatie Ondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens voor:
• het opnemen van contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• het afhandelen van uw betaling;
• het eventueel afleveren van goederen;
• indien hier wettelijk toe verplicht wordt, zoals het aanleveren van gegevens t.b.v. de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vessies Organisatie Ondersteuning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vessies Organisatie Ondersteuning) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Vessies Organisatie Ondersteuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vessies Organisatie Ondersteuning hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens (naam, geslacht) > Bewaartermijn 5 jaar > Belasting
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, post- en bezoekadres) > Bewaartermijn 5 jaar > Belasting

Delen van persoonsgegevens met derden
Vessies Organisatie Ondersteuning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vessies Organisatie Ondersteuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vessies Organisatie Ondersteuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vessies Organisatie Ondersteuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Vessies Organisatie Ondersteuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens op deze site.

Functionaris Gegevensbescherming
Ilse Vessies-Meij is de Functionaris Gegevensbescherming van Vessies Organisatie Ondersteuning. Zij is bereikbaar via de contactgegevens op deze site.

Cookiebeleid (EU)